Hu
Hu

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat - Alpaka Kft.

A jelen adatkezelési szabályzat a fuszerkereskedelem.hu és alpaka.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél, termékinformáció és ajánlat kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.


Az adatok kezelését az Alpaka Kereskedelmi Kft. végzi (székhelye: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.), a továbbiakban, mint: adatkezelő.
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag az Alpaka Kft. leveleinek, hírlevelének rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.


Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi (2011. évi CXII. tv - info tv., 2001. évi CVIII. tv -elektronikus kereskedelmi törvény, 2008. évi XLVIII. tv. - gazdasági reklámtörvény).


Adatkezelési alapelvek az info tv. alapján:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
-ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
-azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is:
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.


A fuszerkereskedelem.hu és alpaka.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama:
Az adatkezelő megnevezése: Alpaka Kereskedelmi Kft.
Az adatkezelés megnevezése: fuszerkereskedelem.hu és alpaka.hu oldalon termékinformációt vagy ajánlatot kérők  listája, hírlevél előfizetők vagy egyéb okból a weboldalon regisztráltak köre

A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, számlázási név, cím, szállítási név, cím, e-mail cím, telefonszám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az adatkezelés célja: a feliratkozottakkal kapcsolattartás, új ajánlatok megküldése e-mailen keresztül, az adatkezelő a weboldal teljes körű használata, pl. termékinformációk és ajánlatok megküldése, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása
A tényleges adatkezelés helye: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.
Az adatok törlési határideje: a feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet a regisztráció törlésével vagy minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.
Az érintettek köre: termékinformációt és ajánlatot kérők, feliratkozók, weboldalon regisztráltak.


Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Alpaka Kereskedelmi Kft.
Cím: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.
Cégjegyzékszám: 06-09-015657
A bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22744564-2-06
Telefon: +36 30/6538274
Email: info@fuszerkereskedelem.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
        NAIH-88351/2015
        NAIH-88352/2015
        NAIH-88353/2015
        NAIH-88353/2015


Jogorvoslat
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Cégről Terméklista Adatvédelmi szabályzat Partnerek